ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT 2017 VVGS

1/ Regels van het golfspel.

De wedstrijden ingericht door VVGS vzw worden gespeeld volgens de actuele regels van het Golfspel ( Rules of Golf ) zoals goedgekeurd door de R & A Rules Ltd., de USGA en de EGA. Huidig reglement is vastgesteld door het Wedstrijdcomité van VVGS op grond van Regel 33 van vermelde Rules of Golf. Wijzigingen zijn voorbehouden aan het Wedstrijdcomité. Delen en of aanpassingen van dit wedstrijdreglement kunnen eveneens op de website van VVGS vzw gepubliceerd worden bij de info over de desbetreffende wedstrijd in kwestie. ( www.golfsenioren.be )

2/ Plaatselijke Regels (Local Rules)

Voor de aanvang van iedere wedstrijd dienen de deelnemers zich te vergewissen van de plaatselijke regels die van toepassing zijn op de golfbaan alwaar de wedstrijd gespeeld wordt. ( scorekaart + ad valvas). De enige afwijking hierop zijn de afstandmeters. Bij elke wedstrijd ingericht door VVGS is het gebruik van afstandmeters toegestaan voor zover het toestel uitsluitend afstanden meet. ( geen slope, windrichting, clubadvies, etc, etc)

3/ Vereisten voor deelname

Ieder lid van VVGS dat voldoet aan de gestelde en vermelde handicap- en andere vereisten voor de betreffende wedstrijd kan deelnemen voor zover het lid niet onderworpen is aan een sanctie die zijn/haar deelname uitsluit. Het wedstrijdcomité kan een wedstrijd annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn ingeschreven.

4/ De “eer”

Op de eerste te spelen hole : volgorde van de startlijst

Vanaf de tweede te spelen en of volgende hole:

– Match play: winnaar van de eerste/vorige gespeelde hole.

– Stroke play: beste bruto score op de eerste/vorige gespeelde hole.

– Handicap Stableford: beste netto score op de eerste/vorige gespeelde hole.

5/ Afslagplaats

Heren / Dames : Wit/ geel/ blauw/ rood / orange

Back tee – Front tee.

Volgens EGA handicap. Zoals bepaald door het wedstrijdcomité voor de desbetreffende wedstrijd.

6/ Starttijden

De deelnemers dienen zich aan te melden bij de wedstrijdleiding ten laatste 30 minuten voor hun voorziene starttijd.

De deelnemers dienen 10 minuten voor hun starttijd aan de voorziene afslagplaats aanwezig te zijn (Tee).

7/ Kledij-uitrusting.

Gepaste (golf) kledij is vereist ( geen jeans, shorts, T-shirts). Hemd /polo dienen voorzien te zijn van kraagje en mouwen. Hemd/polo wordt in de broek gedragen. Petten worden met de klep naar voor gedragen. Respecteer de local dress code van de bezochte golfbaan. ( lengte der sokken bij het dragen van een bermuda)

Het dragen van golfschoenen door de spelers is verplicht. Elke speler dient steeds een pitchvork, marker, en reservebal binnen handbereik te hebben. Het wedstrijdcomité heeft het recht een deelnemer te weigeren wiens kledij niet voldoet aan de normen.

8/ Gedragscode- etiquette

De deelnemers dienen zich te onthouden van elke uiting die door het Wedstrijdcomité onaanvaardbaar wordt geacht en/of door medespelers als hinderlijk kan worden ervaren. Men dient zich steeds te houden aan de etiquette zoals opgenomen in de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding kan het wedstrijdcomité een deelnemer diskwalificeren. De deelnemers dienen zich te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van VVGS of één van haar leden.

9/ Wedstrijdverloop.

De speler met de laagste EGA handicap is de flightcaptain en dient te zorgen voor het vlot spelverloop van de flight.

Langzaam spel: de gemiddelde speeltijd voor het spelen van een par 72 baan is als volgt:

Flight met 2 spelers: 3h36’

Flight met 3 spelers: 4h12’

Flight met 4 spelers: 4h30’

De maximum duur voor het spelen van de bal bedraagt: 40 seconden. Er worden 10 extra seconden toegekend aan de speler die het eerst zijn bal moet spelen. Deze tijd begint van zodra de speler de plaats heeft bereikt waar zijn bal ligt.

Op de green begint deze tijd nadat de speler een redelijke tijd heeft gehad om zijn bal te markeren, op te nemen, te kuisen en terug te plaatsen, losse natuurlijke voorwerpen van zijn putting lijn te hebben verwijderd, pitch marks te hebben hersteld.

Bij Stableford wedstrijden MOET de bal opgenomen worden indien geen punt meer gehaald kan worden.

10/ Scorekaarten.

De speler is verantwoordelijk voor zijn scorekaart. De scorekaarten dienen binnen de 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole te worden overhandigd aan het wedstrijdcomité. De scorekaart dient duidelijk leesbaar te zijn ingevuld en ondertekend door de speler en de marker. De naam van de marker dient in HOOFDLETTERS te worden vermeld bij zijn handtekening.

Indien een score in aanmerking komt voor handicapverbetering zal de speler binnen de 3 werkdagen het nodige doen indien VVGS niet zijn/haar homeclub is. Het wedstrijdcomité zal een afschrift van de desbetreffende scorekaart ter beschikking stellen.

11/ Gelijke stand.

Indien van toepassing primeert de laagste EGA handicap.

12/ Non-Qualifying wedstrijden

Spelers hebben de mogelijkheid om non-qualifying aan een wedstrijd deel te nemen. In dat geval speelt men buiten wedstrijd en komt men niet in aanmerking voor de prijzen/klassement. Het verzoek om non-qualifying te spelen moet tijdig gericht worden aan het wedstrijdcomité, dwz nog voor de startlijst is opgesteld. De wedstrijd administratie fee blijft evenwel verschuldigd.

13/ Weersomstandigheden.

Bij ongunstige weersomstandigheden kan het Wedstrijdcomité beslissen om een wedstrijd niet te laten doorgaan (o.a. bij mist, sneeuwval, hevige regen, onweer,…)

Indien het Wedstrijdcomité beslist een reeds gestarte wedstrijd te staken, worden de deelnemers op de baan hiervan verwittigd. In dat geval vervallen de scores van alle deelnemers van die wedstrijd.

14/ Aanwezigheid-afmelding- no show

Indien een speler bij aanvang van een wedstrijd niet opdaagt, blijft ook de wedstrijdfee verschuldigd. Bij herhaling kan een schorsing uitgesproken worden. De reeds betaalde deelnamekosten (cfr. greenfee) komen te vervallen bij no show, behalve bij afwezigheid door overmacht als dusdanig erkend.

15/ Buggy’s

Het gebruik van buggy’s tijdens de wedstrijd kan enkel mits voorafgaande toestemming van het Wedstrijdcomité.

16/ Eindklassement.

Voor het eindklassement van de VVGS Challenge 2017 komen de Stableford punten der 10 beste resultaten in aanmerking van alle VVGS wedstrijden als dusdanig aangeduid op de kalender. Van de tornooien in het buitenland georganiseerd door VVGS kan telkens maximum één resultaat in aanmerking genomen worden.

Bij diskwalificatie zal het resultaat van die betreffende wedstrijd verplicht in aanmerking genomen worden.

Er mogen/kunnen maximaal 3 uitslagen met dezelfde persoon als marker in aanmerking komen voor het eindklassement.

17/ Prijsuitreiking.

De deelnemers die in aanmerking komen voor een prijs, worden uitgenodigd hiervoor door het Bestuur. De datum, plaats en timing zullen tijdig aangekondigd worden.

Aanwezigheid der deelnemer is verplicht om de prijs in ontvangst te nemen.

18/ Uitsluiting van deelname.

Het wedstrijdcomité kan een deelnemer uitsluiten van deelname als deze door zijn/haar optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het onderhavig reglement en of als door zijn/haar optreden een regelmatig en of reglementair verloop van de wedstrijd in gedrang komt of gebracht wordt.

19/ Sancties.

De sanctie voor overtreding van de bepalingen van dit reglement (tenzij anders vermeld) is diskwalificatie met verplicht nul resultaat.

Het wedstrijdcomité kan voorlopige maatregelen treffen en bij de Raad van Bestuur een verslag over de feiten indienen. Het Bestuur zal dan beslissen over eventuele verdere sancties.

20/ Wedstrijdcomité.

Het Wedstrijdcomité beslist souverein ten aanzien van de toepassing van de golfregels, lokale regels, etiquette, en in alle andere gevallen waarin onderhavig reglement al dan niet of onvoldoende voorziet.